Republika e Kosoves

Kamenicë

INSTITUCIONET QËNDRORE TË POKURIMIT

 

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
Roli: Harton, ligjin, rregullat dhe udhëzimet e Prokurimit Publik, jep këshilla, informacione dhe opinione rreth dispozitave ligjore, monitoron procesin e prokurimit publik në Republikën e Kosovës.
Adresa: Ndërtesa e ish-Gërmisë, zona B, 10000 Prishtinë
Tel: + 383 (0) 38 213 709
e-mail: rregullat.krpp@rks-gov.net
Ueb faqja: e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakIte
krpp.rks-gov.net

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
Roli: Organi Shqyrtues i Prokurimit është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim publik në Kosovë (trajtimi i ankesave lidhur me kriteret e Dosjeve të Tenderit, apo vlerësimin e ofertave, dhe shkeljeve tjera ligjore për çdo tender të shpallur), si dhe shkeljet ligjore në dhënien e koncesioneve.
Adresa: Rr. “MIGJENI” (ish-Banka e Lubjanës, Kati V-të), Prishtinë, Kosovë
Tel: + 383 38 212 309 e-mail: oshp@rks-gov.net
Ueb faqja:
oshp.rks-gov.net/sq/Default/Home

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT
Roli: Trajton dyshimet për korrupsion dhe konflikt të interesit në proceset publike
Telefoni: +383 (0) 38 518-907; +383 (200) 10-716
e-mail: info@akk-ks.org
Ueb faqja:
akk-ks.org

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURRENCËS
Roli: Trajton dyshimet për shkeljen e parimeve të trajtimit të barabartë, favorizimit apo dëmtimit të konkurrencës:
Adresa: Rr. Migjeni kati VI, (ish-Banka e Lubjanës), Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 200 10982
e-mail: info.konkurrenca@rks-gov.net
Ueb faqja:
ak.rks-gov.net