Republika Kosovo

Kamenica

Administracija

Brikene Ramabaja-  Opšta Administracija

Tel: 044-799-230
Tel/Fix: 03820047604
E-mail: Brikene.ramabaja@rks-gov.net

Brikene Ramabaja rođena 12 decembra 1986. Osnovnu i Srednju Školu završila u Kamenicu.
Studije Bačelor završila na Prištinskom Univerzitetu, Filozovski Fakultet, departman Psihologije.

Od 2011 – 2018 godine radila kao administrator Centra Pokreta SAMOOPREDELJENJE  – Kamenica.

Na lokalnim izborima 2017 godine izabrana za člana Skupštine Opštine Kamenica iz redova Pokreta SAMOOPREDELJENJE!.

2018 godine je izabrana na položaj Direktora Opšte Administracije u Opštini Kamenica.

 Nadležnosti Odeljenja Opšte Administracije su:

-obavlja dužnosti koji su date Zakonom o Lokalnoj Samoupravi, Statutom i Pravilnikom o radu;
-rukovođenje službom skupštine opštine;
-rukovođenje pravnom kancelarijom, pravnom bibliotekom i kancelarijom osoblja, sprovođenje procedure regrutovanja);
-rukovođenje za kancelarijom za pružanje usluga građanima (pisarnicom, arhivom, poštom i recepcionistom-informator za upućivanje stranaka po kancelarijama Opštinske Administracije

-rukovodi službom prevođenja na službenim jezicima;
-teničkom službom (obezbeđenje objekta čuvari, čišćenja, kafe kuvarica);
-Upravlja radom OJLJP-e u saradnji sa njenim koordinatorom;
-sa dotičnim službama razmatra prethodno peticije, (njihovu valjanost u skladu sa Opštinskim Pravilnikom za Transparetnost) upućene opštini i pojavljuje se sa konkretnim predlozima  na Skupštinu;
-nadgleda rad kancelarije za prijem i distribuciju robe, usluga i depoa;
-organizuje logistiku koja obuhvata odgovorne kao: prevoz (službena vozila, njihovo upravljanje, brigu za održavanje, održavatelja za objekte opštinske uprave i dr.),
– Upravljanje imovinom u sklopu Administracije i osoblja Opštinske Administracije.
-održavanje opreme informativne tehnologije, održavanje web aplikacije i ubacivanje informacija u to;
-izrađuje plan – spisak klasifikacionih oznaka opštinskih organa;
-izrađuje plan – za uređenje i arhivu-uništavanje pečata;
-formira ad hoc komisiju po pitanju koja potiću iz nadležnosti odeljenja.