Republika Kosovo

Kamenica

Obrazovanje

Aktuelno vršilac dužnosti u Odeljenje Obrazovanja izabrana Mirhane Morina, dok se ne sprovodi izbor u Odeljenje za Opštinu Kamenica.

Zadaci i odgovornosti:
Upravljaje i koordinacija predškolskog osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštinu.

Zapošljavanje nastavnika i drugog osoblja škola u skladu sa zakonskim porcedurama.
Izbor direktora i zamenika direktora ustanova u skladu sa zakonskim procedurama za regrutovanje i zakonski kriterijumi utvrđeni od MONT-a.
Isplata rukovodećeg, stručnog i drugog osoblja zaposleno u opštinskim obrazovnim ustanovama.
Planiranje i koordinacija u konsultaciji sa MONT-a, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštinu.
Vrši nadzor svih obrazovnih ustanova na nivou opštine.
Upis i prijem učenika u skladu sa načelima nediskriminacije.
Upis podataka za učenike, prema obrascu usvojeno od MONT-a.
Nagovara jednakost, mogućnosti da prati predškolsko obrazovanje, obavezno obrazovanje i srednje obrazovanje.
Upis, inspekcijski nadzor javnog zdravlja, bezbednosti i licencovanje obrazovnih predškolskog obrazovanja u skladu sa zakonom.
Poštovanje i afirmacija prava zajednica i njihovih članova.
Identifikacija potreba za strućno osposobljavanje direktora i nastavnika i realizacija u saradnji sa primenjivim zakonima.
Vrši obuku nastavnika, učenika i drugog stručnog osoblja u skladu sa uputstvima, principima i standardima objavljenim od MONT-a.
Brine o razvoju i stručnom osposobljavanju osoblja u školama opštine.
Brine o razvoju svih drugih aspekata lokalnog obrazovanja.
Vrši nadzor obrazovnog sistema u skladu sa određenim uputstvima od MONT-a.
Priprema, usvajanje i sprovođenje Pravilnika o radu u školama, uključujući  Kodeks Lepog Ponašanja za rukovodeće osoblje, nastavnike, drugog osoblja i učenike kao i diciplinske mere.
Usvajanje lokalnih školskih odmora, u skladu sa odgovorajućim zakonom i usvojenim školskim propisima.
Donosi odluke za povećanje broja predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i specijalnih škola na opštinski nivo.
Donosi odluke za žalbe nad upravnim organima obrazovnih organa zakonom predviđeno.
Usvaja odluke za ponašanje i diciplinu učenika u svaku obrazovnu ustanovu kada prethodno prima predlog školskog Saveta i komentare direktora o ovim pravilnicima.
U dogovoru sa MONT-a usvaja pravilnike o osnivanju, fuziju, izdvajanje i zaključivanje obrazovnih ustanova sa javnim budžetom na nivou 0, 1, 2 i 3 u opštinu.
Podstiće saradnju između nastavnika, roditelja, učenika i obrazovnih ustanova kao i između obrazovnih ustanova i porodice.
Sarađuje sa drugim obrazovnim odeljenjima drugih opština u zajedničkim obrazovnim projektima u zajedničkoj primeni fizičkih i ljudskih izvora, kao i određivanje budžeta u te svrhe.
Određuje posebne pokrivene zone od škola na opštinskom nivou.
Brine o održavanju i popravku zgrada i opreme obrazovnih ustanova sa javnim budžetom kao i obezbeđuje odredbe i održavanje podržanih usluga za fizičku zaštitu učenika, uključujući i svežu pijaću vodu, banjske površine i zdravstvene usluge.
Preduzima mere za obezbeđivanje da urbana ili ruralna okolina gde je škola ugrađena u skladu je sa pravima učenika da bi imali jednu bezbednu sredinu u dvorište škole.
Postizanje ciljeva javnog zdravstva u saradnji sa MONT-a kroz školskih i neškolskih aktivnosti, uključujući programe za bezbednost u saobraćaju, poljima za podsticanje većeg zdarvlja, kako bi se izbeglo širenje zaraznih bolesti kao i akcije protiv pušenja i drugih oblika zloupotrebe drogom.
Kontinuirano preispituje preduzete mere za realizaciju specijalnog obrazovanja u realizaciji ovog zadatka u toj meri da je potrebno ili poželjno, da se odeljenje sa MONT-a i drugim opštinskim odeljenjima konsultuje za koordinaciju obrazovanja dece kojima je potrebno obrazovanje.
Vrši procenu posebnih potreba kao što je zakonom utvrđeno.
Predlog za posebno obrazovanje za učenike i pružanje stručne ocene.
Predlog o osnivanju savetodavne i zdravstvene usluge za posebne potrebe.
Obavlja i druge nadležnosti koje se na osnovu zakona prenesu od centralne vlasti.