Republika Kosovo

Kamenica

Skupština Opštine

Skupština Opštine je najviši organ Opštine, koji obavlja funkciju lokalne samouprave, utvrđeno Zakonom Lokalne Samouprave i Statutom Opštine.

Skupština Opštine Kamenica ima 27 članova.

Odgovornosti i nadležnosti Opštine se vrše od Skupštine Opštine i Predsednika Opštine, osim ukoliko nije drugačije Zakonom o Lokalnoj Samoupravi, drugim zakonimam i Statutom Opštine predviđeno.

Skupština bira se neposredno, u skladu odredaba Zakona o lokalnim izborima.
Članovi Skupštine imaju jednaka prava i mogućnosti učestvovati u procesu Skupštine.
Skupština Opštine donosi Statut Opštine, može ga menjati, ukoliko smatra da jedna takva izmena je potrebna. Svaka odluka za usvajanje ili izmenu Statuta treba biti usvojena od 2/3 članova Skupštine.

Skupština Opštine donosi Poslovnik o radu.

Početak za izmene i dopune Statuta, može se uzeti: (i) od Predsednika Opštine, (ii) od 1/3 članova Skupštine Opštine i (iii) inicijativom  od 10 % stanovnika s pravom glasa u opštinu.
Predlog o izmenama i dopunama treba razmotriti Komitet za Politiku i Finansije, dalje se Skupštini Opštine prosleđuje na preliminarno razmatranje. Ukoliko Skupština ne odbije predlog, onda Skupština donosi odluku da distribuira za javnu raspravu.
Nakon završetka javne rasprave, Skupština Opštine odlučuje da li će usvojiti izmene i dopune, nakon razmotranih svih primljenih predloga.
Poslovnik o radu može dalje odrediti postupke o dopuni Statuta.

Postupak o usvajanju, izmene ili poništenje opštinskih pravilnika, treba da su kao u nastavku:
a) Predsednik Opštine, u smislu ZLSU-e i ovim Statutom, predlaže usvajanje opštinskih pravilnika u vezi pitanja u sklopu opštinskih ovlašćenja, kao što je predviđeno u ZLSU-e i na razmatranje dostavlja predsedavajućem Skupštine i kao predsedavajući Komiteta za Politiku i Finansije. b) Usvajanje jednog opštinskog pravilnika mogu predložiti najmanje sedam članova Skupštine. Takve predloge treba staviti na adresu predsedavajućeg Skupštine,  koji je dužan da obuhvati kao tačku dnevnog reda za razmatranje na redovnim sednicama dotičnih opštinskih komiteta.
Po razmatranju od odgovarajućih opštinskih komiteta, predsedavajući je dužan proslediti predloge Komitetu za Politiku i Finansije, koji će razmotriti i predložiti isto sa ili bez izmena, na usvajanje u Skupštini Opštine.
c) Skupština Opštine će razmotriti nacrt predloženog pravilnika i uz nekoliko dopuna, usvaja za javnu raspravu u smislu poslovnika Skupštine o radu.
d) Sve primljene primedbe od javnog mnjenja potrebno je razmotriti komisija određena od predlagača pravilnika. Komisija je dužna da pospremi izveštaj uz primljene primedbe, koji se na usvajanje predaje Komitetu za Politiku i Finansije i Skupštini Opštine.
e) Opštinski Pravilnik, usvojen na Skupštini Opštine, objavljuje se na oglasnoj tabli i u zgradama Skupštine Opštine, kao i na službenom sajtu Opštine.

ODGOVORNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE

Skupština Opštine je odgovorna u oblastima kao u nastavku:
a) Usvajanje, izmene i stavljanje van snage Statuta, Poslovnika o radu i opštinskih pravilnika,
b) Usvajanje budžeta i investicionih planova;
c) Usvajanje drugih finansijskih tema koja su po Statutu ili Poslovnika o radu rezerverisana za Skupštinu,;
d) Godišnji izveštaj
e) Formiranje komisija koja se po Zakonu zahtevaju;
f) Izbor predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg Skupštine Opštine za zajednice i potpredsednika zajednice;
g) Nivo takse, tarifa i opštinskih kazni;
h) Stvaranje i upotreba simbola, odlikovanja i počasnih Opštinskih naslova, u skladu sa važećim zakonom;
i) Postavljanje i ponovno postavljanje naziva ulica, uličica i drugih javnih lokacija;
j) Postizanje i usvajanje međuopštinskog i unutar opštinskih sporazuma;
k) Donošenje odluka za pripajanje sa zajednicama predstavnice opština Republike Kosova i druge nadležnosti koje se zakonom traže.
Kao dopunsko na listi nedelegiranih odgovornosti  donetih ZLSU-e koje se gore javlja, pitanja kao u nastavku ostaju u nadležnosti  Skupštine Opštine i ne mogu se delegirati: a) Odluke koje se odnose Opštinske svojine.
b) Donošenje :
– Opštinskog razvojnog plana (ORP-a),
– Urbanistički razvojni plan (URP-e),
– Razvojni urbanistički plan (RUP-a), i njihove promene.