Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

 

Dritan Maljići— Odeljenje za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

Tel: 044-276-627
Tel/Fix: 03820047614
E-mail: dritan.maliqi@rks-kov.net

Dritan Maljići rođen 12 novembra 1984 godine. Osnovnu i srednju Školu završio u Kamenici.
Studije Bachelor završio na Univerzitetu u Prištini, Medicinski Fakultet, smer Stomatologije.

Od 2013 godine obavlja profesiju doktora Stomatologije u privatnoj ordinaciji u Kamenici.

2018 godine izabran za Direktora za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu u Opštinu Kamenica

Obavlja odgovornosti koji se daju po Zakonu o Lokalnoj Samoupravi, Zakonu Zdravstva, Statuta i Pravilnika i Uputstava o radu.
Na osnovu Zakona o Zdravstvu, opštine su odgovorne i nadležne da u okviru stremljenja zdravstvene politike obezbeđuju pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga  njenom stanovništvu, pravedno, jednako i bez diskriminacije.
-Pružanje primarnog zbrinjavanja zdravlja u opštinu u skladu zakonskih odredaba;
-Procena lokalnih potreba za primarno zdravlje;
-Uspostavljanje lokalnih smernica za primarnu zdravstvenu negu;
-Razvoj budžeta bazirano na lokalnim potrebama poštovajući uputstva MZ-e;
-Koordinira i nadzire rad GCPM-e. CPM-e i ambulante;
-Koordinira i nadzire rad Centra za Socijalni Rad
-Obezbeđuje pružanje socijalnih i porodičnih usluga na svojoj teritoriji, prema utvrđenim standardima od MRSZ-e
-Nadzire epidemiološku situaciju na opštinskom nivou
-Prikuplja i analizira informacije  na opštinskom nivou i obeštava skupštinu opštinu, predsednika i MZ-a
-Preduzima zaštitne zdravstvene mere koje se odnose zasigurno vode, hrane i higijene
-Izveštaj podnosi predsedniku opštine o radu i aktivnostima koji su se odvijali u su u nadležnosti ovog odeljenja pružajući sve informacije i potrebne izveštaje u procesu donošenja odluka.
-Izvršava i druge poslove koje određuje predsednik opštine.