Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për Plotësim/Ndryshim të Vendimit bazë Sh.01 Nr.31253 të datës 29.09.2022

2022/11/24 - 3:07

Forma e aplikacionit: Vendim për Plotësim/Ndryshim të Vendimit bazë Sh.01 Nr.31253 të datës 29.09.2022