Republika e Kosoves

Klinë

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË KOMUNËN  E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT NË KOMUNËN  E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT  NË KOMUNËN  E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E INSPEKTORATIT NË KOMUNËN E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA PER KADASTËR, GJEODEZI DHE PRONËSI NË KOMUNËN E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E ARSIMIT NË KOMUNËN  E KLINËS

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QE OFRON DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E KLINËS