Republika e Kosoves

Klinë

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI-PLOTËSIM “INTEGRA”-Nxitja e riintegrimit të qëndrueshëm lokal të grave dhe të rinjve të kthyer dhe njerëzve të cenueshëm lokalë në Kosovë”

2023/05/25 - 2:28

Forma e aplikacionit: MEMORANDUM BASHKËPUNIMI-PLOTËSIM “INTEGRA”-Nxitja e riintegrimit të qëndrueshëm lokal të grave dhe të rinjve të kthyer dhe njerëzve të cenueshëm lokalë në Kosovë”