Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E KADASTRËS, GJEODEZISË DHE PRONËSISË

Drejtor: Nikson Daka

Data e lindjes:03/10/1991, Kosovar,

Email: nikson.daka@rks-gov.net.

Profesional i përkushtuar dhe i aftë në menaxhimin e projekteve, koordinimin administrativ dhe ofrimin e ndihmës në fushën e ekonomisë dhe administratës publike. Përvojë e gjatë në pozicione të ndryshme organizative dhe menaxheriale të rëndësishme. Kompetent në organizimin e detyrave, koordinimin e zyrës dhe menaxhimin e projekteve.

Eksperienca në punë

Drejtor në drejtorinë e Kadastrës Gjeodezisë dhe Pronësisë:

Detyrat:

 • Menaxhimin e operacioneve të përditshme: Përgjegjësi për sigurimin e funksionimit të qëndrueshëm dhe efikas të proceseve administrative dhe teknike të drejtorisë.
 • Koordinimi i ekipit dhe resurseve: Menaxhimi i stafit të drejtorisë dhe sigurimi që të gjitha burimet janë të përdorura në mënyrë efektive për të përmbushur objektivat e drejtorisë.
 • Zbatimi i ligjit dhe rregullave të ndërlidhura me punën: Përgjegjësi për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve që rregullojnë fushën e kadastrit, gjeodezisë dhe pronësisë.
 • Koordinimi i projekt-vendimeve: Identifikimi dhe koordinimi i projekt-vendimeve të rëndësishme për përmirësimin e proceseve dhe efikasitetit të drejtorisë.
 • Kontrolli i burimeve financiare: Përgjegjësi për menaxhimin e buxhetit të drejtorisë dhe sigurimin e përdorimit të efektshëm të resurseve financiare për të përmbushur qëllimet e drejtorisë.
 • Raportimi dhe bashkëpunimi: Përgjegjësi për përgatitjen e raporteve periodike dhe analizave për performancën e drejtorisë dhe bashkëpunimi me drejtorite dhe institucione të tjera për çështje të përbashkëta.
 • Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemeve dhe proceseve: Identifikimi dhe zbatimi i inovacioneve si digjitalizimi, dhe rindertimi kadastral qe ndihmon në përmirësimet  në sistemet dhe proceset ekzistuese për të rritur efikasitetin dhe produktivitetin e drejtorisë.
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me publikun: Sigurimi që komunikimi dhe marrëdhëniet me palet dhe publikun janë të mira dhe të përmbushin standardet e kërkuara nga institucionet dhe ligjet.
 • Zhvillimi i politikave dhe strategjive: Bashkëpunimi me Zyren e kryetarit dhe zyren e Kuvenditdhe vendimmarrësit për të zhvilluar dhe zbatuar politika dhe strategji afatgjata për avancimin e fushës së kadastrit, gjeodezisë dhe pronësisë.
 • Monitorimi i ndryshimeve teknologjike: Identifikimi dhe zbatimi i teknologjive të reja dhe inovacioneve për të përmirësuar proceset dhe efikasitetin e drejtorisë.

Anëtar i komunitetit për Arsim, Kulture dhe Sport, vazhdon të jet.

detyrat

 • Promovimi i Arsimit.
 • Mbështetja e Shkollave dhe Institucioneve Arsimore.
 • Organizimi i Aktiviteteve Kulturore.
 • Perkrahja e Aktiviteteve Sportive.
 • Përkrahja e Klubeve dhe Organizatave Sportive.
 • Ndërtimi i Partneriteteve dhe Bashkëpunimit.
 • Monitorimi dhe Evaluimi i Projekteve.
 • Ndërgjegjësimi dhe Pjesëmarrja e Komunitetit.

Asistent Administrativ-Zyra e Kryetarit, Komuna e Klinës

 • Pergaditja e dokumentacionit administrative dhe raportimi,
 • Menaxhimi i kalendarit të kryetarit: Përgatitja dhe menaxhimi i dokumentacionit: Asistimi në përgatitjen, arkivimin dhe mbikëqyrjen e dokumentacionit zyrtar të kryetarit, duke përfshirë kërkesat administrative, korrespondencën dhe raportet.
 • Komunikimi: Koordinimi i komunikimit zyrtar të kryetarit, Përgatitja e materialeve dhe dokumenteve zyrtare: Asistimi në përgatitjen e prezentimeve, raporteve dhe materialeve të tjera të nevojshme për takime dhe ngjarje zyrtare.
 • Koordinimi i udhëtimeve dhe rezervimeve: Përgjegjësi për organizimin e udhëtimeve dhe rezervimeve të kryetarit, duke përfshirë rezervimet e fluturimeve, akomodimeve dhe transportit.
 • Asistimi në organizimin e takimeve dhe mbledhjeve: Përgatitja e dokumentacionit për takime dhe mbledhje, si dhe mbikëqyrja e logjistikës për këto ngjarje.
 • Asistimi në projekte specifike: Përfshirja në projekte specifike apo hulumtime që kryetari mund të ketë në dorë, duke ofruar asistencë administrative dhe koordinim për to.
 • Kujdesi për vizitorët: Përgjegjësi për pritjen dhe ndihmën për vizitorët që vijnë në zyrën e kryetarit, duke siguruar që të ndjehen të mirëpritur dhe të pajisen me informacionin e nevojshëm.
 • Mbështetja administrative: Sigurimi i mbështetjes administrative për kryetarin dhe stafin e tij, duke përfshirë kërkesat e përgjithshme administrative dhe të tjerë.
 • Kujdesi për informacionin konfidencial: Mbrojtja dhe mbikëqyrja e informacionit konfidencial dhe delikat të zyrës së kryetarit.

PROJEKT MENAXHER, Peje, Kosovo-  Company, Gusht 2018-Shtator 2019.

 • Planifikimi i Projekteve: Identifikimi i qëllimeve të projektit, hartimi i planit të projektit, përcaktimi i buxhetit dhe resurseve të nevojshme, dhe përcaktimi i afateve kohore për të realizuar projektin.
 • Koordinimi i Ekipit: Përzgjedhja dhe organizimi i ekipit të projektit, duke përfshirë ndarjen e detyrave dhe përcaktimin e përgjegjësive për secilin anëtar të ekipit.
 • Monitorimi i Progresit: Përcaktimi dhe monitorimi i progresit të projektit, duke vlerësuar nëse është përmbushur planifikimi fillestar dhe duke adresuar çdo problem apo sfidë që lind gjatë realizimit të projektit.
 • Menaxhimi i Burimeve: Sigurimi i përdorimit efikas të burimeve të disponueshme për projektin, duke përfshirë buxhetin, personelin dhe materialeve të nevojshme.
 • Komunikimi: Sigurimi i një komunikimi të qëndrueshëm dhe efikas brenda ekipit të projektit, si dhe me palët e tjera të interesuara brenda kompanisë, duke përfshirë menaxherët e lartë dhe departamentet e tjera.

 

Koordinator i Zyres– Tetor 2016- Gusht 2017, organizate politike, Klinë, Kosovë.

 • Koordinimi i Komunikimit: Sigurimi i komunikimit të përditshëm brenda zyrës dhe me palët e tjera të interesuara përfshirë menaxherët, kolegët, dhe klientët.
 • Planifikimi i Takimeve dhe Mbledhjeve: Organizimi dhe përgatitja e takimeve dhe mbledhjeve zyrtare, duke përfshirë hartimin e agjendës, mbledhjen e dokumentacionit dhe dërgimin e ftesave.
 • Menaxhimi i Kalendarit: Përditësimi dhe koordinimi i kalendarit të aktiviteteve dhe takimeve të ndryshme për të siguruar që të gjitha detyrat të kryhen në kohë.
 • Përgatitja e Dokumentacionit: Asistimi në përgatitjen e dokumentacionit zyrtar, raporteve, prezantimeve, dhe materialeve të tjera për takime, prezantime, dhe projekte të ndryshme.
 • Përgjigja e Telefonatave dhe Email-ave: Përgjigja e telefonatave dhe email-ave të drejtuara drejt zyrës dhe sigurimi që të gjitha kërkesat dhe pyetjet të trajtohen në mënyrë efikase.
 • Menaxhimi i Arkivave dhe Regjistrave: Mbikëqyrja e sistemit të arkivave dhe regjistrave për të siguruar që dokumentacioni të jetë i organizuar dhe i aksesueshëm për nevojat e zyrës.
 • Ndihma për Klientët dhe Vizitorët: Përgjegjësi për pritjen dhe asistencën për klientët dhe vizitorët që vijnë në zyrë, duke u siguruar ata që ndihen të mirëpritur dhe të informuar.
 • Koordinimi i Mjeteve të Punës: Sigurimi që mjetet e punës si kopjuesit, printerët, dhe sistemet e IT-së të funksionojnë në mënyrë efikase dhe se janë të mbajtur në gjendje të mirë.
 • Monitorimi i Furnizimeve dhe Materialeve: Përgjegjësi për monitorimin e niveleve të stokut dhe sigurimin e furnizimeve dhe materialeve të nevojshme për zyrën.
 • Asistimi i Përgjithshëm Administrativ: Ndihma për kolegët dhe menaxherët në detyra të përgjithshme administrative, si përpunimi i postës, mbajtja e listave të kontaktit, dhe detyra të tjera të ngjashme.

 

Ndihmës Asistent në Fakultet të Biznesit, 2014-2016, “University Haxhi Zeka” Pejë, Kosovë,

 • Gjatë studimeve master kam ndihmuar si asistent në lëndët: Menaxhment, Kontabilitet Menaxherial, Menaxhment Strategjik, Ndërmarrësi, Menaxhim NVM-ve.
 • Ndihma në Përgatitjen e Materialeve Mësimore: Përgatitja e materialeve mësimore sipas udhëzimeve të pedagogut, duke përfshirë krijimin e prezantimeve, materialeve të leximit, dhe detyrave të tjera për studentët.
 • Asistimi në Organizimin e ligjeratave dhe Seminarëve: Përgatitja e sallave për klasat dhe seminarët, ndihma gjatë mbajtjes së tyre, dhe sigurimi që materialet mësimore të jenë të gatshme për përdorim.
 • Mbështetja për Studentët: Ofrimi i ndihmës për studentët duke përgjigjur pyetjet e tyre, duke u ofruar këshilla për materialin mësimor, dhe duke ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të tjera akademike.
 • Asistimi në Korrigjimin e Punimeve seminarike dhe shkencore: Ndihma në korrigjimin e punimeve dhe detyrave të studentëve sipas udhëzimeve të profesorit, duke siguruar që vlerësimi të kryhet në mënyrë objektive dhe të drejtë.
 • Përkrahja në Projekte Akademike: Ndihma në përgatitjen dhe koordinimin e projekteve akademike të studentëve, duke ofruar këshilla dhe asistencë në hapat e tyre .
 • Asistimi në Organizimin e Aktiviteteve të Fakultetit: Pjesëmarrja në organizimin e aktiviteteve të fakultetit, si seminare, konferenca, dhe ngjarje të tjera akademike dhe sociale.
 • Ndihma për Pedagogët: Mbështetja e pedagogëve me detyra administrative dhe akademike, duke përfshirë përgatitjen e raporteve, dokumentacionit, dhe ndihmën në projekte të tyre akademike.

 

 EDUCATION AND TRAINING                                                                                                                 

Master in Business Administration-University of Haxhi Zeka, Peje, Kosovo, 01/11/2014- 03/02/2017

www.unhz.eu

Bachelor in Business Administration-University of Haxhi Zeka, Peje, Kosovo, 24/19/2011- 20/07/2014 www.unhz.eu

American advising Center TOEFL-ibt, Prishtine

Project Management Agile Academy in Jungle-Prishtine

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access) SPSS(statistical package for social science) and econometric,