Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Lipjan

 

Materiali për Mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës/28.05.2020

2020/05/21 - 9:08

Rregullorja për bursa e skenuar

Raporti i shpenzimit dhe i të hyrave janar - mars 2020

Raporti i punës i zyrës së Kryetarit, drejtorateve komunale/ Janar-Djetor 2019

  Propozim Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të KKSB- së skenuar

Ekstrakti nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit (2)

Ekstrakti nga mbledhja e 28- te te Kuvendit (1)

  Ekstrakti nga mbledhja URGJENTE e Kuvendit