Republika e Kosoves

Lipjan

Përgjegjësitë

                                         

– Kryen punët teknike-administrative dhe juridike për përgatitjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe komiteteve të tij,

– Bënë pranimin dhe dërgimin e shkresave të organeve dhe kërkesave të palëve të cilat u drejtohen organeve të komunës duke përfshirë dhënien e ndihmës dhe udhëzimeve juridike,

– Kryen punët nga lëmi i gjendjes civile,

– Bënë ruajtjen dhe arkivimin e lëndëve të organeve të komunës;

– Kryen shërbime të përkthimit dhe

– Kryen punët e mirëmbajtjes të objekteve dhe zyrave të punës, të ruajtjes së objekteve të administratës komunale dhe të shërbimeve të transportit për udhëtime zyrtare.