Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ligji për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale

 

 

 

Ligji për investimet strategjike 05-L-079

 

 

 

Ligji Nr. 04-L-159 për zonat ekonomike komunale

 

 

 

Rregullore për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale

 

 

 

UA për vendosjen e subjekteve ekonomike në zonën ekonomike