Republika e Kosoves

Lipjan

Përgjegjësitë

  • Harton projektin e planit strategjik dhe zhvillimor të Komunës
  • Harton plane për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës
  • Harton plane për shfrytëzimin e burimeve ekonomike brenda Komunës;
  • Krijon kushte të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;
  • Kryen edhe punë tjera nga kompetenca e Komunës në lëmin e zhvillimit ekonomik.