Republika e Kosoves

Lipjan

 

Komiteti për Komunitete

  1. Naim Jahiri, anëtar nga Kuvendi
  2. Lulzim Rrustemi, anëtare nga Kuvendi
  3. Egzona Fazlija anëtare nga Kuvendi
  4. Arben Salihu, anëtar nga Kuvendi
  5. Ferat Gashi, anëtar nga Komuniteti rom
  6. Skender Bikliqi, anëtar nga Komuniteti turk
  7. Goleme Petar Franjo, anëtar nga Komuniteti kroat
  8. Boban Jovanoviq, anëtar nga Komuniteti serb
  9. Zoran Çirkoviq, anëtar nga Komuniteti malazez

 

Komiteti për Komunitete përfshinë në radhët e veta shumicën e thjeshtë nga anëtarët e Kuvendit të Komunës, anëtarët tjerë janë përfaqësuesit e komuniteteve.

Çdo komunitet që jeton në komunë përfaqësohet nga, së paku një përfaqësues në komitetin për komunitete. Përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë në komunë e përbëjnë shumicën e anëtarëve të komitetit të komuniteteve.

Komiteti i Komuniteteve është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha politikave komunale, praktikave dhe aktiviteteve për t’u siguruar se të drejtat dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. Komiteti gjithashtu i rekomandon Kuvendit të Komunës masat që duhet të ndërmiren për të siguruar jetësimin e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për t’u avancuar, shprehur, mbrojtur dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor, fetar dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar mbrojtje adekuate të të drejtave të komuniteteve brenda komunës.