Republika e Kosoves

Lipjan

Përgjegjësitë

  • Menaxhon me objektet komunale të kulturës sportit dhe rinisë,
  • Planifikon dhe organizon aktivitete kulturore, sportive dhe rinore,
  • Organizon tribuna për zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë,
  • Mban shënime mbi të arriturat kulturore, sportive dhe rinore,
  • Kryen edhe punë tjera nga kompetenca e Komunës nga lëmi i kulturës, rinisë dhe sportit