Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

Propozim vendim paraprak për dhenjen ne shfrytzim afatgjat tëprones se paluajtshme

 

 

 

 

Propozim vendim per formimin e komisionit per dhën jen e pronave Babush

 

 

 

 

Propozim Vendim për p-71409044-01745-0 në procesin e shqyrtimit publik dhe finalizimit të dokumentit te ardhshëm të planifikimit hapësinor-

 

 

 

 

Propozim Vendim për vënien në shqyrtim publik të projekt-dokumentit të hartës zonale të Komunës së Lipjanit 2020-2028 1Nr.011-29729 të datës 20.07.2020

 

 

 

 

Raporti i shpenzimeve dhe të hyrave Janar-Qershor 2020