Republika e Kosoves

Lipjan

 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 06/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMIT PUBLIK NË KOMUNA 

 

 

 

DISKUTIM PUBLIK: PROJEKT DOKUMENTI – HARTA ZONALE E KOMUNËS SË LIPJANIT 2020/2028

 

 

DISKUTIMI PUBLIK: PROPOZIM – RREGULLORE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTË

 

 

DISKUTIMI PUBLIK:  DRAFT RREGULLORJA E ORARIT TË PUNËS PËR SUBJEKTETE AFARISTE NË KOMUNËN E LIPJANIT

 

 

Draft buxheti për vitet 2020 – 2022

 

Raporti i degjimeve publike per buxhetin 2020-2022

 

 

 

Rexhistri i qytetarëve pjesëmarrës në dy mbledhjet publike të kryetarit me qytetarë 

 

 

Dëgjim publik lidhur me shpronësimet shtesë në Zonën Kadastrale Lipjan, Banullë dhe Gllogovc

 

 

Raport për dëgjimet publike për Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal

 

 

Debat publik i Vlerësimit Strategjik Mjedisor i Hartës Zonale Komunale të Lipjanit

 

 

Debat publik për legalizimin e ndërtimeve pa leje

 

 

Dëgjim publik: Rregullorja mbi taksat komunale

 

 

Dëgjim publik për shpronësimin shtesë të pronave në Lagjen e Konjuhit

 

 

Prezantimi i punës së draft dokumentit të planifikimit: Harta Zonale e Komunës së Lipjanit

 

 

Dëgjim Publik: Strategjia dhe Plani i Veprimit i Komunës së Lipjanit për Kujdesin Primar Shëndetësorë 2020 – 2024

 

 

Dëgjim Publik: Propozim rregullorja për ndarjen e subvencioneve

 

 

Dëgjim publik: Shpronësimi i pronave në Lagjen e Konjuhit 

 

  Dëgjim publik: Propozim rregullorja për transportin e udhëtarëve me automjete taksi