Republika e Kosoves

Lipjan

 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 06/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMIT PUBLIK NË KOMUNA 

 

 

 

DISKUTIMI PUBLIK: PROPOZIM – RREGULLORE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTË

 

 

DISKUTIMI PUBLIK:  DRAFT RREGULLORJA E ORARIT TË PUNËS PËR SUBJEKTETE AFARISTE NË KOMUNËN E LIPJANIT

 

 

Raporti i degjimeve publike per buxhetin 2020-2022