Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

Vendim për publikim të listës së veçant të pronave të paluajtshe të komunës që planifikohen për dhënien në shfrytëzim për vitin vijues 2023

 

 

 

 

Lista e pronave të paluajtshme të komunës të cilat janë të lira dhe planifikohen për tu dhënë në shfrytëzim për vitin 2022

 

 

 

Lista e pronave të paluajtshme të komunës të cilat janë  të lira dhe planifikohen për tu dhënë në shfrytëzim për vitin 2021

 

 

 

Prona komunale për dhënie në shfrytëzim

 

 

Lista e pronave komunale për ushtrimin e veprimtarisë bujqësore dhe për biznes

 

 

Zona Ekonomike në Qylagë

 

 

Pronat komunale të dhëna në shfrytëzim

 

 

 

Pronat e lira për shfrytëzim

 

 

  KONTRATA PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PRONËS KOMUNALE

 

APLIKACION PËR MARRJEN NË SHFRYTËZIM AFATGJATË TË PRONËS

 

Borgjet per shpronesim