Republika e Kosoves

Lipjan

 

RIVLERËSIMI I PERFORMANCËS SË VITIT 2019 PËR GRANTIN E PERFORMANCS KOMUNALE PÊR VITIN FISKAL 2021

 

 

RAPORTI I PËRFORMANCËS SË KOMUNAVE, JANAR – DHJETOR 2019