Republika e Kosoves

Lipjan

 

Material për mbledhjen e 33-të të Kuvendit

2020/06/19 - 2:24

Propozim vendim për miratimin e ofertës së përzgjedhur nga komisioni vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës së Lipjanit

 

Propozim vendim për miratimin e ofertës për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës

       

Propozim vendim për shpalljen e interesit publik për shpronësim të paluajtshmërive në funksion të ndërtimit të rrugës unazore në Lipjan

       

Propozim vendin mbi aprovimin e Kornizes Afatmesme Buxhetore 2021 - 2023