Republika e Kosoves

Lipjan

 

Informatë mbi gjendjen e furnizimit me ujë të pijshëm në Komunën e Lipjanit

  Propozim vendim për parcelën kadastrale P – 71409044-01745-0

Propozim vendim për bartjen e të hyrave vetanake nga viti 2019 në vitin 2020

Propozim vendim për rritjen e të hyrave vetanake të vitit 2019