Republika e Kosoves

Lipjan

Rezultatet e thirrjes publike për dorëzimin e projekt propozimeve nga OSHC të Programit ReLoaD

2019/04/02 - 2:35

Në kuadër të Thirrjes Publike për Dorëzimin e Projekt Propozimeve nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) dhe Komunës se Lipjanit, ju lutem gjeni rezultatet e dalura nga procesi i vlerësimit.
  • Në bazë të Rregullores MF NR – 04/2017 mbi Kriteret, Standardet, dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve:
  • Neni 21.1: “Kundër vendimit të Komisionit Vlerësues aplikantet mund të ushtrojnë ankese pranë Komisionit të Ankesave”
  • Neni 21.2: “Ankesat i drejtohet ofruesit të mbështetjes financiare dhe duhet të dorëzohen brenda 5 ditësh nga dita e publikimit te vendimit.”
Andaj, ju lutem që të gjitha ankesat e drejtuara rreth kësaj thirrje, të dërgohen në e-mail adresën në vijim: anita.smailovic@undp.org