Republika e Kosoves

Lipjan

 

Përgjegjësitë

– Harton planin e zhvillimit hapësinor, urbanistik dhe rural të Komunës,

– Vendosë sipas kërkesave për dhënie të lejeve të ndërtimit,

– Harton kriteret për dhënien me qera të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të Komunës,

– Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të Komunës,

– Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi,

– Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit, dhe

– Kryen edhe punë tjera nga kompetenca e Komunës në lëmin e urbanizmit dhe mbrojtjes së mjedisit