Republika e Kosoves

Lipjan

 

Shefqet Amrllahu

Biografia Personale

  

 Data lindjes:  17.03.1972

Profesioni/Edukimi: Msc. i Bujqësisë  drejtimi  Lavertari – Perimtari në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinaris pranë Universitetit të Prishtinës.

Karriera e Punës:  Në vitin 2003  kam punurar në fabrikë të barnave, kompanija  “KONDIROLLI”.

Me datë 23.05.2010 në Semenarna  SHPK Zona Industriale.14000 Lipjan, depo e produkteve Bujqësore, pozita  bashkpunëtor  profesional.

Me datë  08.09.2014 në Agjensin e Statistikave të Kosovës, pozita Mbikqyrës i Regjistrimit të Bujqësisë.

Me datë 12.01.2015 në Agjensin e Statistikave të Kosovës,pozita  operator i përfshirjes së të dhenave në databazë.

Me datë 13.10.2015 në Këshillin Danez për Refugjat-DRC. Lloji i punës digjitalizimi i të dhënave ne databazë.

Tajnimet: me datë 21.06-02.07.2010, – Qertifikat nga Qendra e Kosevës për Siguri Publike Edukim dhe Zhillim (institucion Shtetëror).

Qertifikat për Trajnim  bazik për zjarrfikje dhe shpëtim(institucion shtetror).-

Qertifikatë për Këshilltar për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Karriera Politike: – Kryetar i Akr-s,  Nëndega   Shalë. – Anëtar në kryesinë e  Akr-s  Dega ne Lipjan. Delegat në Nivelin Qendror të Akr-s.

Drejtor i Bujqësisë dhe Pylltaris Komuna Lipjan

Statusi familjar: I martuar