Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e katërt e KPF do të mbahet më 21.05.202

2024/05/17 - 11:06

Mbledhja e -IV- (katërt) e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2024, do të mbahet ditën e Marte me datë:21.05.2024 duke filluar nga ora 9:45.

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
2. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr. 01/610 datë 15.05.2024 të Kryetarit të Komunës
3. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr. 01/511 datë 26.04.2024të Kryetarit të Komunës
4. Raporti vjetor i Punës së Kryetarit të Komunës( Janar- Dhjetor ) për vitin 2023
5. Plani vjetor i Prokurimit publik për vitin 2024
6. Shqyrtimi i Raportit Financiar tremujor Janar-Mars përvitin 2024
7. Bartja e të Hyrave Vetanake nga viti 2023 në vitin fiskal 2024
8. Raporti i Punës së Drejtorisë për Bujqësi për vitin 2023
9. Plani i Drejtorisë për Bujqësi për mbjelljet pranverore për vitin 2024
10. Shqyrtimi i kërkesave
11. Të ndryshme

Malishevë, Maj- 2024
Kryesuesi i Kuvendit
Argjend Thaçi