Republika e Kosoves

Malishevë

Qasja-në-akte-Komunale
E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale
Si ta regjistroj pronën e posa blerë
Si ta regjistroj pronën e trashëguar
Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i gjykatës

DORACAK PËR KËRKIMIN E PARCELAVE PËRMES GJEOPORTALIT SHTETROR