Republika e Kosoves

Malishevë

Për qasje në dokumente publike (zyrtare), duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te Zyra për Informim Publik, në objektin e Komunës së Malishevës, ose përmes e-mail adresës zyrtare.
Për çfarëdo lloj informatash shtesë mund ta kontaktoni Zyrën për Informim Publik.
e-mail:komuna.malisheve@rks-gov.net dhe kkmalisheve@gmail.com
 Tel.   029 269 043

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni tek Zyra për Informim Publik.

Ligji për qasje ne dokumente publike

Fletushka për qasje në dokumente publike

Formulari për qasje ne dokumente publike

Broshurë Informative për Qasje në Dokumente Publike

Broshurë Informative për zyrtarët përgjegjës për qasje në dokumente publike