Nasuf Aliu , drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Nasuf-Aliu-foto.jpgDrejtor i Drejtorisë së Bujqësisë  dhe Zhvillimit Rural

       

             NASUF ALIU

 

                    I lindur më 04.04.1985    Shkollimi : Ekonomist i Diplomuar
(Titulli master në Banka, Financa dhe Kontabilitet)

E-mail : Nasuf.Aliu@rks-gov.net400_F_36092786_IrsEQ39moKymTC5OV2Ykr7QlKdrZYTzg.jpgCV forma e drejtorit Nasuf ALIU  Drejtoria e Drejtorisë së Bujqësisë  dhe Zhvillimit Rural kryejnë edhe këto detyra:

a.       I raportojnë rregullisht Kryetarit për çështjet që janë në përgjegjësitë e drejtorisë së tyre;

b.      Ndihmojnë Kryetarin, Kuvendin e Komunës dhe komitetet e tij, duke iu ofruar të gjitha informatat dhe raportet e nevojshme për procesin e vendimmarrjes;

c.       Zbatojnë dispozitat ligjore, Statutin, rregulloret dhe vendimet e Kuvendit të Komunës;

d.      Përgatisin programin e punës dhe prezantojnë raportet periodike të punës për drejtoritë e tyre;

e.       Janë përgjegjës për udhëheqjen dhe kontrollimin e përditshëm të punës së drejtorisë së tyre;

f.       Përgatisin dhe prezantojnë planet periodike të zhvillimit në sferën e tyre të përgjegjësisë dhe përcjelljen e këtyre planeve;

g.       Përgjigjen në mënyrë efektive për çfarëdo ankesë lidhur me sferën e tyre të përgjegjësisë;

h.      Marrin pjesë dhe kontribuojnë në punën e Kuvendit të Komunës, të komiteteve dhe komisioneve të tij dhe në punën e Bordit të Drejtorëve;

i.        Sigurojnë se do të ofrojnë një qasje të drejtë dhe të barabartë për ato shërbime publike që janë në përgjegjësinë e tyre,

j.        Përmbushin të gjitha detyrat dhe urdhëresat që u caktohen në mënyrë adekuate nga Kryetari i Komunës