Tafil PECI , drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport

   Drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport

           TAFIL PECI 


          I lindur më 05.11.1974


Shkollimi :  Fakullteti i Arteve - Magjistër i  grafikës


E-mail : Tafil.Peci@rks-gov.net


 CV forma e drejtorit Tafil PECIDrejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport kryejnë edhe këto detyra:
 
 a. Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore;
b. udhëheqja me resurset lokale kulturore, rinore dhe sportive;
c. udhëheqja me Teatrin, Bibliotekën e Qytetit, Muzeun e Qytetit, Qendrën e Kulturës, Palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse; 
d. Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet;
e. Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit;
f. Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në  kulturë, rini dhe sport;
g. Bashkëpunon ngushtë dhe të raporton për punën e vetë Kryetarit të Komunës;
h. Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto fusha;
i. Bënë regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj; 
j. Mbështetja e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive;
k. Bashkëpunon me qytete tjera, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim përvojash si dhe me OJQ, e organizata të tjera vendore e ndërkombëtare;
l. Përkrahë dhe të ndihmon asociacione, klub dhe shoqata në aktivitetet e tyre;
m. Përkrah, mbështet dhe mbikëqyrë punën dhe funksionimin e Qendres Rinore në përputhje me ligjin; 
n. Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);
o. Të nxisë investitorët dhe të kërkojë fonde shtesë; 
p. Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të të rinjve kosovarë në aktualitete rinore, evropiane e botërore;
q. Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti qendror.