NJOFTIMI PËR KONTRATË -RITENDERIM PUNË


KOMISIONI  RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK             
PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY COMMISSION
REGULATORNA KOMISIJA JAVNE NABAVKE
NJOFTIMI PËR KONTRATË -RITENDERIM
PUNË
Konform nenit 38 të Ligjit  Nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur  me Rregulloren  Nr.2007/20
Data:26.05.2010
Nr. i Prokurimit: ZPM/642/10/015/121

I  AUTORITETI KONTRAKTUES: KUVENDI KOMUNAL-Mitrovicë
II LËNDA E KONTRATËS

II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me material ndërtimor për nevoja për raste sociale.

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i kryerjes së punimeve:Lokacioni i cekur në nenin II.1.1.
II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë: Dosja e tenderit.

III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1.1 Sigurimi i ekzekutimit:N/A..

IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS:Çmimi më i ulët i ofertuar.
IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit.
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit / dokumenteve para-kualifikuese:
Data: 04.06.2010 (dd/mm/vvv) koha:15 00 h - Mitrovicë

X

Dokumentet me pagesë:     Po                                      Jo    
Po, çmimi: 25 €

IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve / kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 07.06.2010  koha:13 30 h K.Komunal-Zyra nr 56.

IV.3.5 Sigurimi i tenderit:2.500,00 €.  

IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve:
Data: 07.06.2010   (dd/mm/vvv) koha: 14 00  vendi: K.Komunal,Zyra nr 56

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1 ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:
Rr.Fehmi Agani nr 36 prishtinë ,Kosovë.
Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit Nr 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20.
Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krpp