Lista e faljës së borgjeve të Tatimit në Pronë

Informat !  

Në bazë të Ligjit për faljen e borxheve publike nr.05/L-043 dhe Udhëzimit administrativ QRK - nr.XX/2015 për procedurat e faljës së borxheve publike komuna e Mitrovicës banë shpalljën e listave për faljën e borxheve të tatim në pronë.
Në lista figurojnë të gjithë tatimpaguesit që përfitojn nga falja dhe atë në rastin e pare vitit 2001-2008 janë borgjet të cilat falen nëse paguhet borgji për vitet 2009-2014

Nëse paguhet në tërsi ky borgj do të falen edhe kamatat dhe denimet edhe për periudhën 2009-2014 kurse nëse arrihet marveshja për faljën e borgjeve kamatat nuk do të falen vetëm denimet.

Për sqarime më të hollësishme drejtohuni në zyrat e tatimit në pronë.

 Lista-e-Borxheve-per-Amnesti-per-komunen-Mitrovice-per-muajn-Korrik-2016.