Certifikate e bashkesise familjare

Deklaratën e bashkësisë familjare, e lëshon Zyra e Gjendjes Civile sipas detyrës zyrtare ose pas kërkesës me shkrim nga personi i interesuar.
Nëse kërkuesi ka dikë që është i varur prej tij dhe duhet cekur në certifikatë, atëherë personat duhet të jenë pranishëm dhe të prezantojnë kopjet e dokumenteve të identifikimit të tyre.
Certifikata mbi bashkësinë familjare vlen 6 muaj nga data e lëshimit.


pdf_ico.gifKerkese-per leshimin-e-certifikates-se-bashkesise familjare.

pdf_ico.gifMostra për plotësimin e kërkesës