Certifikatë e statusit martesor

Për statusin martesor nevojiten këto dokumente:

Të jetë vetë pala prezent:

 
 1. Fotokopja e certifikatës së lindjes të mos jetë më e vjetër se gjasht (6) muaj,
 2. Fotokopja e dokumentit të identifikimit , UNMIK-ut ose të Kosovës,
 3. Prezenca e dy dëshmitarëve; me dokument të identifikimit fotokopje,
 4. Plotësimi i kërkesës që merret në sportelin e kurorëzimeve,
 5. Me certifikatë fotokopje merren kërkesat  e statusit në sportel,
 6. Pagesa nji euro (1E) në zyrën nr.6.
Për persona që gjinden jasht shtetit:
 1.  Deklarata origjinale e vërtetuar nga Notari në shtetin ku banon personi,
 2. ose vërtetim mbi vendbanimin dhe të ceket statusi paramartesor
 3. (të përkthehet).

  pdf_ico.gifKerkese-per-leshimin-e-vertetimit-mbi-statusin-martesor

  pdf_ico.gifMostra për plotësimin e kërkesës