Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori per Zhvillim Ekonomik

Sektori i Zhvillimit Ekonomik

 1. Harton politikat e zhvillimit ekonomik për Komunën;
 2. Bashkëpunon me organet e tjera komunale me qëllim të informimit për plane zhvillimore;
 3. Bën analiza që shërbejnë si bazë për planet zhvillimore;
 4. Cakton dhe propozon prioritetet e zhvillimit në fusha të ndryshme;
 5. Organizon ekipe të ekspertëve të ndryshëm për banim të planit të zhvillimit ekonomik në nivel komune dhe hartimin e projekteve kapitale për përfitimin e donacionve;
 6. Harton strategjinë e zhvillimit të përgjithshëm afatmesëm dhe afatgjatë për Komunën;
 7. Bashkëpunon me organet relevante në nivelin lokal dhe atë qendror;
 8. Bashkëpunon me ekspertë të fushave të ndryshme që ofrojnë përvoja të ndryshme në zhvillim;
 9. Jep këshilla me interes për ekonominë private- reale;
 10. Merr pjesë në seminare- promovime të karakterit zhvillimore;
 11. Kryen edhe punët tjera në fushën e zhvillimit ekonomik.