Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Sektori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

            Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare është përgjegjëse për këto detyra:

 1. Zbaton normat, standardet  e infrastrukturës  dhe burimeve njerëzore  të miratuara  nga MSH-ja;
 2. Në kuadër të sistemit të QKMF veprojnë QMF dhe AMF- të cilat kryejnë shërbime të kujdesit parësor shëndetësor;
 3. Ruajtjen dhe përparimin  e shëndetit  publik, parandalimi,  mjekimi, shërimi dhe rehabilitimi që kanë të bëjnë me sëmundje, çrregullime dhe me lëndime;
 4. Edukimin shëndetësor, imunizimi dhe vaksinimi:
 5. Përcaktimi i diagnozës  fillestare  dhe kujdesi elementar  shëndetësor  përfshire   edhe ndërhyrjet  e vogla kirurgjike;
 6. Promovimi i shëndetit oral dhe kujdesi themelor stomatologjik;
 7. Zbulimi i hershem i sëmundjeve ngjitëse:
 8. Kryerja e shërbimeve   specialistike  dhe diagnostike,   analizave  laboratorike    dhe rëntgenologjike në kujdesin parësor shëndetësor:
 9. Koncepti i mjekësisë familjare konsiston qe banoreve të Komunës tu ofrojë kujdes
 10. shëndetësor   gjithëpërfshirës,   të  bazuar në  të  dhënat   shkencore   përmes   caktimit   të mjekut Familjar, i cili do të jetë portë hyrëse për pacientet në sistemin shëndetësor:
 11. Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare udhëhiqet nga Drejtori i QKMF-së;
 12. Drejtori i QKMF-së zgjidhet dhe shkarkohet  në pajtim  me dispozitat ligjore;
 13. Për  kryerjen e punëve  drejtori  i QKMF-se  i  raporton  drejtorit  të  Drejtorisë  për Shëndetësi;