Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Avokati Publik Komunal

         Avokatit Publik komunal do  jetë përgjegjës veçanërisht  për këto detyra:

 

  1. Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe te institucioneve që financohen nga Komuna, në  procedurën civile, penale,  përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet;
  2. Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj;
  3. Kryen edhe punë të tjera si përfaqësues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive që janë përcaktuar me Ligjin e avokaturës publike: