Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Zyra e informimit

Udhëheqëse e njësisë së Komunikimit me Publikun

     Udhëheqëse e zyrës së Informimit

BLERINA KASTRATI IDRIZI

 

 

 

 

 

 

Blerina Kastrati Idrizi, ka lindur më 20.08.1988 në Pejë.

Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në vendlindje. Në vitin 2007 u regjistrua në UP, Fakulteti Ekonomik, drejtimi Banka Financa dhe Kontabilitet ku edhe diplomoi me 2010. Në vitin 2018, Blerina  përfundoi edhe studimet postdiplomike  në drejtimin e njëjtë, ku me sukses e mbrojti temën e masterit “Modelet e mbikëqyrjes financiare të institucioneve regullative”, dhe mori titullin Mr. Sc. i Ekonomisë.

Si bursiste dhe studente e dalluar, përgatitjen profesionale Blerina e filloi ende pa përfunduar studimet ku në Qershor 2010 angazhohet në Oden Ekonomike të Kosovës, duke vazhduar pastaj në Raiffeisen Bank Kosova fillimisht me punë praktike tre-mujore. Angazhimi dhe përkushtimi i Blerinës në punë i mundësoi asaj të fillojë punën si staf i rregullt në RBKO nga Dhjetori 2010 për të vazhduar deri ne Shkurt 2016.

Nga Marsi 2016 është pjesë e Komunës së Mitrovicës ku më përkushtim e kryen detyrën e “Udhëheqësit të njësisë së Komunikimit me Publikun” në këtë institucion.

Përveç gjuhës amtare, Blerina e flet rrjedhshëm edhe gjuhën angleze, ndërsa ka pasion poezinë dhe pikturimin.

Blerina është e martuar, ka një vajzë dhe jeton në Mitrovicë.

 

Kontakti:
Email: blerina.h.kastrati@rks-gov.net
Tel: 028 530 366

Detyrat dhe përgjegjësitë:
– Menaxhon punën e përgjithshme të zyrës dhe ndihmon Kryetarin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;
– Menaxhon stafin e zyrës dhe në bashkëpunim me Kryetarin, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore;
– Ndihmon Kryetarin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
– Menaxhon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e komunikimit dhe informimit;
– Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me zbatimin e Strategjisë për komunikim me qytetarë, sigurimin e transparencës dhe qasjes në dokumente publike, ndërlidhjen me mediet e shkruara dhe elektronike dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;
– Ekzaminon dhe ofron komente rreth projektrregulloreve dhe akteve nënligjore dhe koordinohet me zyrën ligjore të institucionit për dizajnimin e rregulloreve që kanë të bëjnë me komunikimin me publik, transparencën dhe qasjen në dokumente publike;
– Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët tjerë në institucion;
– Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara.