Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete

Shefe e zyrës për komunitete


SNEZANA NESTEROVIC

   E lindur më 26.04.1963

Snezana-CV

Email : Snezana.Nesterovic@rks-gov.net

 

 

 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete është përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:

  1. Zyra bashkërendon dhe ofron këshilla për organet përkatëse të degës ekzekutive dhe përfaqësuese të Komunës dhe ka përgjegjësi;
  2. Promovon dhe mbron të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre;
  3. Promovon dhe mbron qasje të barabartë të të gjitha komuniteteve në shërbimet publike;
  4. Bashkërendojë procesin e kthimit dhe të promovojë krijimin e kushteve për kthim dhe riintegrim të personave të zhvendosur dhe të riatdhesuar në Komunë;
  5. Përgatitë plan- veprimet përkatëse në pajtueshmëri me Qeverinë dhe prioritetet komunale, për t’i ndihmuar Komunës në përmbushjen e obligimeve të vëna në lidhje me procesin e kthimit dhe të riintegrimit.
  6. Identifikon nevojat parësore të komuniteteve jo-shumicë, zhvillon, siguron dhe monitoron zbatimin e projekteve që avancojnë të drejtat e komuniteteve, qasjen e komuniteteve dhe shërbimet publike, si dhe krijimin e kushteve për kthim dhe riintegrim të qëndrueshëm;
  7. Bashkërendon të gjitha aktivitetet me institucionet komunale dhe me qeverinë qendrore, por duke mos u kufizuar, Zyrën e Kryeministrit (ZKM), Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (MKK), Ministrinë për Administrim të Pushtetit Lokal (MAPL), Ministrinë për Punë të Brendshme (MPB) dhe Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale (MPMS)
  8. Mbikëqyr dhe u dorëzon raporte të rregullta Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të Komunës dhe Kuvendit të Komunës dhe institucioneve të qeverisë qendrore për progresin e arritur në fushën e të drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim, riatdhesim dhe riintegrim;
  9. Në pajtim me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, zyra mirëmban për qëllime statistikore dhe të politikave, të dhëna elektronike (një bazë të të dhënave) për kategoritë e personave nën kujdesin e saj, përfshirë personal e që u takojnë komuniteteve jo-shumicë, refugjatët, të kthyerit vullnetarë dhe jo vullnetarë. Këto baza të të dhënave duhet të jenë në përputhje me bazën e të dhënave të MKK-si, MPMS-së dhe MPB-së.
  10. Zyra po ashtu mbledh të dhëna në lidhje me personat që kthehen nga vendet e tjera në mënyrë vullnetare ose jo vullnetare.