Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2021
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2021 god.
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:
Službeni praznici u skladu sa clanom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

 


Nr.

Festat Zyrtare
Službenih prazici

Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika

Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora
1 Viti i Ri


Nova godina

01/02 janar

01/02 januar

01/02 janar

01/02 januar

2
Krishtlindjet ortodokse

Pravoslavni Božic
07 janar
07 januar
07 janar
07 januar
3
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës

Dan Nezavisnosti Republike Kosova
07 janar
07 januar
07 janar
07 januar
4
Pashkët Katolike

Katolicki Uskrs
 

01 prill

01 april

 

01 prill

01 april

5
Pashkët Ortodokse

Pravoslavni Uskrs
08 prill
08 april
08 prill
08 april
6
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Dan Ustava Republike Kosova
09 prill


09 april

09 prill


09 april

7
Dita Ndërkombëtare e Punës

Medjunarodni Dan Rada
01 maj


01 maj

01 maj


01 maj

8
Dita e Evropës

Dan Evrope
 09 maj
 

09 maj

 09 maj
 

09 maj

9
Bajrami i Madh, dita e parë

Fiter Bajram, prvi dan
 15 qershor


15 jun

 15 qershor


15 jun

10
Bajrami i Vogël, dita e parë

Kurban Bajram, prvi dan
 21 gusht


21 avgust

21 gusht


21 avgust

11 Krishtlindjet Katolike


Katolicki Božic

25 dhjetor


25 decembar

25 dhjetor


25 decembar

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dytë.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slucaju izmena bicete obavešteni jednim drugim saopštenje.