Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Kontratat e Nënshkruara

Kontratë për kryerjen e shërbimeve postare (shpërndarja e faturave të tatimit në pronë) 

Nr 060 Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për SHFMU “Migjeni”, “Trepça”, “QKMF-ja” ZLK- Komunë

Nr 059 Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “S. Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni”

Nr 054 Furnizim me paisje të teknologjisë informative për Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

Nr 053 Furnizim me llaptop, projektor dhe perde për projektor për SHFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë

Nr 052 Procesverbal i hapjes për vlerat minimale- Furnizim me material zyrtar për A.B Komunal

Nr 051 Furnizim me lëndë djegëse pelet për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ)

Nr 050 Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHMFU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll

Nr 046 Furnizimi dhe montimi i perdeve në SHFMU “Ismail Qemali” në Mitrovicë

Nr 044 Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Nr 044 Shërbimet e transportit të nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Nr 044 Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Nr 044 Shërbimet e transportit të nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Nr 043 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 korriku”- Marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në

Nr 042 Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen e fëmijëve “Gëzimi Ynë”

Nr 041 Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale për 3 muaj 

Nr 040 Shitja e masës drunore të konfiskuar- dru teknik dhe dru zjarri 

Nr 039 Furnizim me inventar dhe kabinete (për shkolla fillore dhe të mesme) në Mitrovicë

Nr 038 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- Furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF dhe AMF-të

Nr 035 Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive

Nr 034 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kçiq

Nr 032 Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 

Nr 031 Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- rotofreza 1.8 m gjerësi DBZHR 

Nr 030 Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet egzistuese DBZHR

Nr 028 Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L

Nr 027 Furnizim me paisje tjera (klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore 

Nr 026 KONTRATA -Furnizim me material mjekësor.

Nr 025 Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale

Nr 023 Rregullimi i nyjeve sanitare në SHFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve sanitare në SHMLE “Hasan Prishtina” dhe gëlqerosja e shtatë klasëve në SHFMU “Migjeni” 

Nr 021 Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire- zyre për aktive profesionale në shkollën Gjimnazi “Frang Bardhi” 

Nr 020 Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj

Nr 019 Furnizim me paisje dhe pjesë të imëta për mirëmbajtje të komunës, objekteve të QKMF-së, QMF-ve dhe AMF-ve dhe institucioneve shkollore për 36 muaj

Nr 018 Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në SHFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Ulët (Fushë Ibër)

Nr 017 Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj dhe qershor

Nr 017 Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj dhe qershor

Nr 017 Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor

Nr 016 Furnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventillatorit centrifugal i kalldajes centrometall EKO-CKS 200-250 KW me lëndë djegëse dru për SHFMU “Migjeni”

Nr 015 Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softverik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës komunale për mbeturina  

Nr 014 Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të brigadës zjarrëfikëse në Mitrovicë

Nr 013 Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe parkut në lagjen e romëve- memorandum mirëkuptimi Komuna- UN- Habitat-i dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

Nr 011 Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetësor (mantilla, kllompe, këpuca dhe uniforma për stafin e emergjencës)

Nr 009 Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në qytetin e Mitrovicës

Nr 008 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllovc- Marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Zhvillimit Rural 

Nr 006 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare

Nr 005 Shërbimet e informimit përmes TV-së për punën e institucioneve komunale

Nr 004 Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale në Komunën e Mitrovicës

Nr 003 Furnizimi dhe montimi i serave të tipit tunel 50 m2 komplet me montim (10×5)- 50 copë 

Nr 002 Shitja e automjeteve të konfiskuara jashtë përdorimit për skrap