Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Kontratat e Nënshkruara

KONTRATA – Furnizim me paisje te TI për Komunë dhe Institucione tjera Komunale. 16.02.2024

Ndertimi i Rrugeve Gushavc-Vinarc 17.05.2024

Organizimi i ceromonise(EVENTIT) për perurimin e Shtatores se Komandantit Legjendar Adem Jashari me 17 shkurt diten e Pavaresise se Kosoves 16.02.2024

Rirregullimi i arkives se DGJKP 16.05.2024

Hartimi i projekteve kapitaleve të Drejtorisë së Arsimit për vitin 2024 15.03.2024

Mirëmbajtje e ndriqimit publik në Komunen e Mitrovices 29.04.2024 KONTRATA Organizimi i aktiviteteve (eventeve) ceremoniale në Arsim 2024-2026 27.03.2024

Furnizimi me paisje të IT-së 21.12.2022

Furnizimi me bateri industriale me gell 200 Ah 16.12.2022

Renovimi i objektit të DKRS-së (ish- objekti i Pro Credit Bank) 07.12.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore QMF-ve dhe AMF-ve- Renovimi i AMF-së në Kçiq të Madh 07.12.2022

Mirëmbajtja higjeniko- sanitare i objektit të Komunës së Mitrovicës dhe institucioneve tjera 06.12.2022

Furnizimi dhe vendosja e binës, zërimit, ndriçimit për aktivitete sportive dhe rinore në Komunën e Mitrovicës 02.12.2022

Furnizim me aparat digjital për nevojat e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim 23.11.2022

Renovimi i objektit të Komunës së Mitrovicës 21.11.2022

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucionet komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 17.11.2022

Furnizim me paisje të IT-së për DKA-në, zyrën e Kryesisë së Kuvendit dhe ZLK-në 16.11.2022

Mirëmbajtja, servisimi, furnizimi dhe mbushja me antifriz sistemit të ngrohjes nëpër institucione arsimore dhe shëndetësore 16.11.2022

Furnizim me fidane arre dhe lajthie dhe paisje tjera për sistem të ujitjes 10.11.2022

Paisje emergjente për intervenim për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 07.11.2022

Furnizim dhe montimi i dyerve, dritareve, dollapëve demolim dhe gëlqerosje në IP “Gëzimi Ynë” 04.11.2022

Hartimi i projektit ideor dhe zbatues të sheshit në qytetin e Mitrovicës 31.10.2022

Ndërtimi i hapësirave për kontejner të mbeturinave 27.10.2022

Furnizim me mekanizëm bujqësor për subvencionimin e fermerëve 27.10.2022

Mirëmbajtja verore e rrugëve në qytet dhe periferi- Lloti i I-rë 18.10.2022

Furnizim me material pedagogjik 12.10.2022

Furnizim me veshmbathje për inspektor 06.10.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshimi në përdorim i kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 04.10.2022

Furnizim me koshere të bletëve dhe centrifuga për fermerët e Mitrovicës 15.09.2022

Termoizolimi dhe zëvendësimi i dritareve në SHFMU “Bedri Gjinaj” – Marrëveshje për mbështetje financiare me MAPL-në 02.09.2022

Demontimi, furnizimi, dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “Sefedin Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni” 01.09.2022

Furnizim i shkollave me lëndë djegëse dru për ngrohje dhe institucione tjera komunale 31.08.2022

Riparimi, rregullimi i gjeneratorit në objektin e komunës 29.08.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon; AMF Rashan, Zabërgj, Vllahi dhe Shipol 11.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë- Renovimi i palestrës- Lloti i I-rë 10.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë- Renovimi i nyjeve sanitare Lloti i II-të 09.08.2022

Renovimi i objektit të SHMLT “Arkitekt Sinani”- nyjet Sanitare dhe kulmi në Mitrovicë 09.08.2022

Ofrimi i shërbimeve kontraktuese shëndetësore 3 vite ose 36 muaj 05.08.2022

Rekonstruimi (digjitalizimi) i Sallës së Kuvendit në Komunën e Mitrovicës 04.08.2022

Furnizim me oksigjen medicinal për nevojat e QKMF-së 05.07.2022

Furnizim me mantilla, kllompe dhe veshmbathje për stafin shëndetësor 05.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kompresorit me ajër medicinal 200 L (silent) për QKMF- Mitrovicë 05.07.2022

Furnizimi dhe montimi i sinjalizuesve për radhët e pacientëve 01.07.2022

Strategjia komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor 01.07.2022

Shërbimet e dezinfektimit, deratizimit dhe dezisektimit në objekte shëndetësore në Komunën e Mitrovicës 01.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kamerave në QKMF, QMF dhe AMF 27.06.2022

Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy e- kiosqeve 23.06.2022

Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët 23.06.2022

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor me të gjitha fazat sipas ligjit të ndërtimit për renovim të objektit të komunës, objektit të DKRS-së dhe Ndërtimi i shkollës së muzikës 17.06.2022

Furnizim me letër të bardhë universale për kopje A-80 gr- m2 për njësitë kërkuese në Komunën e Mitrovicës 10.06.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet 09.06.2022

Ndërtimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza betoni në qytet 08.06.2022

Ndërtimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza betoni në qytet 08.06.2022

Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave të verës për automjete të QKMF-së 26.05.2022

Riparimi, rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorit për 12 muaj 24.05.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 11.05.2022

Sigurimi i automjeteve, kontrollimi teknik dhe shërbimet tjera përcjellëse të Komunës së Mitrovicës 06.05.2022

Furnizim me paisje të IT Laptop Modeli III për asamblistë të Kuvendit Komunal 26.04.2022

Marrëveshje për shërbime primare të menaxhimit të mbeturinave në mes të Komunës së Mitrovicës dhe KRM “Uniteti” 26.04.2022

Ndërhyrja në infrastrukturën fizike zgjerimi i shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme- Donacion nga Save the Children në SHFMU “Sefedin Smakolli”- Rashan dhe “Aziz Sylejmani”- Suhadoll 19.04.2022

Implementimi i platformës E-shkollori për shkolla fillore dhe të mesme në Komunën e Mitrovicës 08.04.2022

Ofrimi i shërbimeve juridike për nevojat e Komunës së Mitrovicës 16.03.2022

Kontratë e ofrimit të shërbimeve telekomunikuese për Institucionet e Republikës së Kosovës 01.02.2022

Kontratë për kryerjen e shërbimeve postare (shpërndarja e faturave të tatimit në pronë) 13.01.2022

Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për SHFMU “Migjeni”, “Trepça”, “QKMF-ja” ZLK- Komunë

Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “S. Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni”

Furnizim me paisje të teknologjisë informative për Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor

Furnizim me llaptop, projektor dhe perde për projektor për SHFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë

Procesverbal i hapjes për vlerat minimale- Furnizim me material zyrtar për A.B Komunal

Furnizim me lëndë djegëse pelet për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ)

 Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHMFU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll

Furnizimi dhe montimi i perdeve në SHFMU “Ismail Qemali” në Mitrovicë

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Shërbimet e transportit të nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Shërbimet e transportit të nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 korriku”- Marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në

Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen e fëmijëve “Gëzimi Ynë”

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale për 3 muaj 

Shitja e masës drunore të konfiskuar- dru teknik dhe dru zjarri 

Furnizim me inventar dhe kabinete (për shkolla fillore dhe të mesme) në Mitrovicë

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- Furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF dhe AMF-të

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kçiq

Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- rotofreza 1.8 m gjerësi DBZHR 

Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet egzistuese DBZHR

Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L

Furnizim me paisje tjera (klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore 

Furnizim me material mjekësor.

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale

Rregullimi i nyjeve sanitare në SHFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve sanitare në SHMLE “Hasan Prishtina” dhe gëlqerosja e shtatë klasëve në SHFMU “Migjeni” 

Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire- zyre për aktive profesionale në shkollën Gjimnazi “Frang Bardhi” 

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj

Furnizim me paisje dhe pjesë të imëta për mirëmbajtje të komunës, objekteve të QKMF-së, QMF-ve dhe AMF-ve dhe institucioneve shkollore për 36 muaj

Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në SHFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Ulët (Fushë Ibër)

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj dhe qershor

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj dhe qershor

Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor

Furnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventillatorit centrifugal i kalldajes centrometall EKO-CKS 200-250 KW me lëndë djegëse dru për SHFMU “Migjeni”

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softverik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës komunale për mbeturina  

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të brigadës zjarrëfikëse në Mitrovicë

Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe parkut në lagjen e romëve- memorandum mirëkuptimi Komuna- UN- Habitat-i dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetësor (mantilla, kllompe, këpuca dhe uniforma për stafin e emergjencës)

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në qytetin e Mitrovicës

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllovc- Marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Zhvillimit Rural 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare

Shërbimet e informimit përmes TV-së për punën e institucioneve komunale

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale në Komunën e Mitrovicës

Furnizimi dhe montimi i serave të tipit tunel 50 m2 komplet me montim (10×5)- 50 copë 

Shitja e automjeteve të konfiskuara jashtë përdorimit për skrap