Republika e Kosoves

Novobërdë

Mbahet mbledhja e tret e rregullt e Komitetit për Politik dhe Financa

2019/03/18 - 1:39

Mbledhja  e  tret e rregullt  për  Politik dhe  Financa   është  mbajtur sot  në sallën e Bordit të kuvendit  Komunal të Novobërdës me fillim në  ora 10:00.

Në mbledhjen  e tret  kanë marr pjesë  te  gjithë  anëtarët  e komitetit, përfaqësuesi i OSBE-s si  dhe  Drejtori i Drejtorisë  për  Buxhet dhe Financa të komunës  së Novobërdës.

Për  këtë  mbledhje  ishte  i paraparë  ky rend  dite:

  1. Aprovimi i procesverbalit nga  mbledhja e kaluar e KPF-ës;
  2. Shqyrtimi i raportit financiar të tremujorit të katërt Tetor-Dhjetor-2018;
  3. Shqyrtimi i raportit financiar vjetor të vitit 2018;
  4. Raporti i drejtorisë së Arsimit mbi përfundimin e gjysmë vjetorit të par 2018/2019;
  5. Të ndryshme.

Të  gjitha pikat  e  rendit  të  ditës  u aprovuan njëzëri  me plotësimin e rendit të ditës:

1.Bartja  e  mjeteve të  të  hyrave  vetanake nga viti 2018 në vitin 2019.

Mbledhjen  e  ka  kryesuar  Nebojsha Arsiq kryesues i komitetit për  politik dhe financa.