Republika e Kosoves

Novobërdë


MBAHET SEANCA E KATËRT E RREGULLT E KUVENDIT TË KOMUNËS SË NOVOBËRDËS Më 28.04.2022, duke filluar nga ora 10:00

2022/04/28 - 8:29

MBAHET SEANCA E KATËRT E RREGULLT E KUVENDIT TË KOMUNËS SË NOVOBËRDËS Më 28.04.2022, duke filluar nga ora 10:00, u mbajt seanca e katërt e Kuvendit të Komunës me këtë rend dite:

  1. Miratimi i procesverbalit të seancës së mëparshme të Kuvendit Komunal.,
  2. Raporti financiar tremujor i komunës janar-mars 2022,
  3. Marrja e vendimit për kalimin e mjeteve nga të hyrat vetanake nga viti 2021 deri në vitin 2022.
  4. Marrja e vendimit për ratifikimin – konfirmimin e marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Komunës dhe Hidromoravës.
  5. Anulimin e Vendimit të datës 27.12.2018 me nr. Protokolli 01-7 datë: 10 janar 2019,
  6. Të ndryshme

Në pika të ndryshme, me sugjerim të kryetarit Sasha Millosheviq, është marrë vendim për hartimin e rregullores për subvencionet. Rregullorja e re dhe fondet e ndara për subvencione sot zgjidhin problemin: financimi vjetor i ngjarjeve kulturore dhe sportive, financimi i klubeve sportive, subvencionet për qytetarët në formën e përfitimeve sociale një herë, problemi i financimit të organizatave turistike dhe programeve të tyre, subvencione për persona juridikë, studentë etj.

Rregullorja e re do të parashikojë edhe ndarje financiare një herë nga buxheti, për çdo fëmijë të porsalindur në komunën Novobërdës. Në takim morën pjesë: Kryetarja e Kuvendit Mirjana Simijonoviq, kryetari Sasha Millosheviq, 15 këshilltarë, drejtorë të drejtorive komunale, qytetarë dhe zyrtarë komunalë. Pas diskutimeve të shumta, shumica e pikave të rendit të ditës u miratuan njëzëri nga këshilltarët e Kuvendit Komunal të Novobërdës, me përjashtim të pikës së 4-të, e cila për mungesë materiale u shty për njërën nga seancat e radhës. Takimi përfundoi në orën 11:00.