Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Novo Brdo

OBAVEŠTENJE

2020/10/02 - 1:01

Obaveštavamo vas da je objavljen javni poziv Ministarstva za Regionalni Razvoj Šema grantova „Program Ekonomskom Oporavka 2020 Mera 8“ za Balansirani regionalni razvojni program kroz razvoj preduzetništva u pet razvojnih regiona Kosova.
Rok za prijavu je 12. oktobar 2020. godine, do 16:00 sati na SMAED platformi, nakon ovog roka će biti zatvoren sistem elektronske prijave. Fizičke ili poštanske prijave neće biti prihvaćene.
Svaki Grant tražen u okviru ovog Poziva za Predloge mora da bude u okviru minimalnih i maksimalnih iznosa:
– Loti1 – mikro i mala preduzeća, iznos Granta: od 2,000.00 € do 7,000.00 €
– Loti2 – mikro i mala preduzeća, iznos Granta: od 7,001.00 € do 15,000.00 €
Objašnjenje: Prema kategoriji ATK i po Zakonu br. 04/ L-220 za strane investicije, mikro i mala preduzeća su kategorije:
– mikro preduzeća od 0 – 9 radnika;
– mala preduzeća od 10 – 49 radnika.
Aplikanti se pozivaju da popune obrazac za apliciranje koristeći obrazac za online apliciranje, koje je u sistemu SMAED na linku: https://smaed-online.rks-gov.net/ .