Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Bujqësisë

Bejtullah Mjekiqi

Nr teli : 044116590
Bejtullah.mjekiqi@rks-gov.net