Republika e Kosoves

ObiliqTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Hartimi i projekteve
OB614-21-9946-2-1-1
08-12-2021 17-01-2022 Detajet