Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Obiliq

Ekstrakti i Procesverbalit nr.-I-156 dhe nr.-I-157 per mbledhjen e KK me dt.30.11.2022

2022/11/24 - 2:53

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i Procesverbalit nr.-I-156 dhe nr.-I-157 per mbledhjen e KK me dt.30.11.2022