Republika e Kosoves

Obiliq

PËRGJEGJËSITË

Kjo drejtori është përgjegjëse për:

–   Ndihmon kryetarin e komunës në përgatitjen e projektbuxhetit para paraqitjes së tij në

Komitetin për Politikë e  Financa dhe Kuvendin e Komunës;

 • Bënë planin dinamik të realizimit të projekteve dhe alokimit të mjeteve për zërat buxhetor;
 • Ofron këshilla profesionale për organet komunale lidhur me menaxhimin e buxhetit;
 • Mbikëqyrjen e procedurave dhe mjeteve buxhetore,pranimin e raporteve mujore për dinamikën e realizimit të projekteve nga drejtorët dhe zyra e prokurimit;
 • Planifikon pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme;
 • Është përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve vjetore financiare;
 • Planifikon,përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale të subjekteve të caktuara në komunë,shkallën e ngarkesës,tarifën nga lëmi i tatimit në pronë,taksave,tarifave dhe gjobave komunale;
 • Planifikimin e të hyrave vetanake të komunës dhe evidentimin e të gjitha të hyrave tjera;
 • Bënë menaxhimin ,mban evidencën dhe harton rregulloret nga tatimi në pronë;
 • Bënë mbikëqyrjen dhe përcjelljen e dinamikës së realizimit të të hyrave vetanake për të gjitha drejtoritë;
 • Bënë regjistrimin ,mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen e pasurive komunale;
 • Krijimin e një kornize të përshtatshme për ekonomi të qëndrueshme lokale;
 • Caktimin e prioriteteve për investim në komunë, si dhe koordinimin e tyre me MEF, në bashkëveprim me Kryetarin e Komunës;
 • Hartimin e politikës së zhvillimit ekonomik, propozimin e masave për zhvillimin ekonomik të komunës;
 • Hartimin e planit global strategjik të zhvillimit ekonomik të komunës, duke i përfshirë të gjithë sektorët e ekonomisë, si në aspektin afatshkurtër, ashtu edhe në aspektin afatgjatë;
 • Vënja e këshillave për afaristë të ndryshëm për mundësinë e investimeve ,orientimin e kapitalit të tyre në veprimtaritë prodhuese e profitabile por edhe perspektivë.
 • Bashkëpunim me MTI-në rreth mundësisë së koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në Komunë.
 • Hartimin e rregulloreve për tarifa,ngarkesa dhe gjoba komunale si dhe rregullore tjera të nevojshme për drejtorinë.
 • Bashkëpunimin dhe koordinimi i punëve rreth partneritetit publiko privat .
 • Bazuar në Rregullore dhe udhëzime administrative nga ARBK bënë regjistrimin e bizneseve në teritorin e komunës,ndryshimet në biznes dhe shuarjen e biznesit.
 • Pajisjen e bizneseve me certifikata biznesi.
 • Pajisjen e bizneseve me certifikata ,nr.fiskal,llojin e biznesit ,adresa ,kapitali ,nr.punëtorëve ,veprimtaritë si dhe agjentin e regjistruar.
 • Përcjellja dhe zbatimi i politikave zhvillimore të bizneseve ,trajnime këshilluese si dhe në strategji biznesplan,marketing,hulumtim tregu,kontabilitet dhe përpilim i biznes planit.
 • Ofrimin e trajnimeve në lëmin e bizneseve