Republika e Kosoves

Partesh

Detajet e Tenderit

Furnizim me tabletë për nevojat e punës në ZKA
302-24-2766-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
25-03-2024
Data e mbylljes së tenderit:
08-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-03-25T00:37:00
Vlera e kontratës:
9000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me tabletë për nevojat e punës në ZKA 9000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me tabletë për nevojat e punës në ZKA 8995.86 EUR