Republika e Kosoves

Partesh

Plani i Përvetësimit të Tokës Kllokot-Gjilan

2018/11/13 - 12:14

Kosovë: Projekti i Rrugëve Rajonale – Mbështetja e
Njësisë për Implementimin e Projektit (NjIP)
Klienti
Ministria e Infrastrukturës
Titulli i dokumentit
Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga Kllokot –
Gjilan

LAP_Kllokot-Gjilan_v4 SHQIP document