Republika Kosovo

PartešTender Datum početka Datum završetka Postupak
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të komunës së Parteshit
658-22-6654-2-2-1
04-07-2022 13-07-2022 Detalji